Kalender

De agenda voor de ALV

Voorjaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

          Zaterdag 19 maart 2016, 13.30 uur
          M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

Voorlopige AGENDA

1. Opening

2. Appél der kiesmannen

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen vorige vergadering

5. Jaarverslag 2015 -definitief 14 maart 2016

6. Financieel verslag en kascontrolecommissie

           a. Financieel verslag 2015
           b. Begroting 2016
           c. Kascontrole

7. Bespreking afdelingsvoorstellen 
    Bestuursvoorstellen


8. Bespreking verenigingsvoorstellen

9. Verslag NPO vergadering van 12 maart 2016
          Agenda
          Bijlage Agendapunt 3
          Bijlage Agendapunt 4
          Bijlage Agendapunt 5
          Bijlage Agendapunt 5a
          Bijlage Agendapunt 6
          Bijlage Agendapunt 8
          Bijlage Agendapunt 9
          Bijlage Agendapunt 10

10. Presentatie GIS Project

11. Rondvraag

12. Sluiting

Indienen van verenigingsvoorstellen kan tot 5 maart 2016.