Kalender

ALV, 9 maart 2018

Datum:    9 maart 2018

Locatie:   MFC De wier
                De Telle 21
                Ureterp

Genodigden: Bestuur
                     Kiesmannen verenigingen

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting:   22:00 uur

  

Agenda

 1. Opening.
 2. Appél der kiesmannen.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige vergadering, d.d. 11 november 2017.
      Document concept-notulen, ALV 11 november 2017, Concept-notulen-ALV-11-november-2017-definitief.pdf
      PPt, “Duivensport altijd in beweging, ALV 11 november 2017” Duivensport altijd in beweging
 5. Jaarverslag 2017.
      Document “Afdeling Friesland ’96, jaarverslag definitief, 16 februari 2018” Afdeling Friesland 96- aarverslag 2017
 6. Financieel verslag en kascontrolecommissie. 
      Document “Afdeling Friesland ’96 Jaarrekening 2017”, Afdeling-Friesland-96-Jaarrekening-2017.pdf
      Document “Afdeling Friesland ’96, begroting 2018”, Afdeling-Friesland-96-begroting-2018.pdf
      Document “Verslag kascommissie Afdeling Friesland ’96, 2017”, Verslag-kascommissie-Afdeling-Friesland-2017.pdf
 7. Vaststellen vliegprogramma 2018.
      Vervoerschema2018-1.pdf
 8. Vaststellen samenspelindeling 2018.
      Voortgang GIS-studie (presentatie Hogeschool Van Hall Larenstein).
      Samenspelindeling 2018.
 9. Bespreken afdelingsvoorstellen
   a.Transportroutes 2018.
   b.Zondagregeling, wijziging HH-reglement. Document “Toelichting HH-reglement, zondagregeling, ALV 9 maart 2018”, 
      Toelichting HHreglement zondagregeling
 10. Bespreken verenigingsvoorstellen.
     a.PV de Blauwband, document “Verenigingvoorstellen ALV, 9 maart 2018, definitiefVerenigingsvoorstellen ALV-9 maart 2018
 11. NPO-vergadering d.d. 10 maart 2017.
        LR-10-03-2018-AP-8---Voorstellen-afdelingen.pdf
        Resterende documenten op website NPO.
 12. Verkiezingen bestuur.
        Document “Verkiezingen afdelingsbestuur, 9 maart 2018, definitief”, Verkiezingen-afdelingsbestuur-9-maart-2018-definitief.pdf
 13. Rondvraag.
 14. Demonstratie vernieuwde website.
 15. Sluiting.