Kalender

Toelichting donderdagavondroutes

Toelichting maatregelen t.b.v. welzijn duiven tijdens transport.

Op de ALV van 9 maart 2018 zijn een aantal maatregelen besproken om het welzijn van onze duiven tijdens het transport te optimaliseren. Voor het vliegseizoen 2018 zijn de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Aanpassing van de ophaalroutes op de donderdagavonden.

Om voldoende tijd te creëren voor rust en verzorging van onze duiven op de losplaats, zijn de ophaalroutes aangepast. Zie bijgevoegd schema.

 • Bourges en Chateauroux inkorven op woensdag.

Het afdelingsbestuur kiest voor voldoende rust en een juiste verzorging voor onze duiven voor de vluchten van Bourges en Chateauroux. Aankomsttijd op deze losplaatsen is gesteld op uiterlijk vrijdag 14:00 uur. Dit betekent dat onze duiven op woensdag ingekorfd worden.

 • Aanpassing aantal duiven per mand voor alle vluchten.

Het afdelingsbestuur volgt het advies van de WOWD. Dat betekent dat voor alle vluchten 1 duif minder per mand (t.o.v. de voorgaande jaren). Daarnaast wordt een week voorafgaande aan een vlucht het aanbod van duiven geprognosticeerd. Op basis van het te verwachten aantal in te manden duiven, de transportomstandigheden en weersverwachting kan het afdelingsbestuur besluiten minder duiven per mand in te korven.

 • Klimaatbeheersing in containers tijdens transport.

Het afdelingsbestuur heeft besloten meetinstrumenten in een aantal containers te plaatsen voor het verzamelen van gegevens m.b.t. de temperatuur tijdens de transporten naar de losplaatsen.

 • Opstellen van convoyage verslagen.

Over de gemaakte verzorgingskeuzes tijdens het transport wordt voor elke vlucht door de convoyage een rapportje opgemaakt. De gevolgde procedures en voorgeschreven werkinstructies worden opgenomen in een Kwaliteitshandboek.

 • Opslag voer en water in de containers voor, tijdens en na transport.

Met de leveranciers en vervoerder zijn verzorgingsprocedures opgesteld. Ook zijn voorwaarden gesteld aan de opslagcondities tijdens en na transport .

 • Verantwoord lossen op basis van dubbele (weer)expertise.

Het afdelingsbestuur heeft Zimoa opdracht gegeven wekelijks te adviseren, naast het IWB-advies, over de lossing op basis van de weersomstandigheden volgens het 4-ogenprincipe.

 • Extra trainingvluchten.

Vanwege de roofvogelproblematiek en het koude voorjaar worden extra trainingsvluchten in april 2018 georganiseerd. Ook wordt hiermee tegemoetgekomen aan het oplossen van een deel van “concoursvervalsing als gevolg van invliegduiven” bij de vitessevluchten.

Pilot 2017, inkorven bij andere vereniging, wordt in 2018 geïmplementeerd.

De pilot “bij andere verenigingen inkorven” is in 2017 succesvol verlopen. Na evaluatie is besloten deze werkwijze te implementeren in het vliegseizoen 2018.

De spelregels:

 

 • Bij voldoende deelname (minimaal 5 leden) kan er ingekorfd worden in eigen lokaal. De aangegeven verenigingen dienen dan de duiven aan te voeren zoals aangegeven in dit schema. Daarbij dienen de voorschriften volgens het NPO reglement vervoer in acht te worden genomen (zie bijlage artikel 4 lid 2) *)
 • De verzegelde manden dienen samen met de ingevulde vervoerskaart aangevoerd te worden bij een andere vereniging, onder begeleiding van twee leden.
 • Bij minder dan 5 inkorvende leden dienen de leden van die desbetreffende verenigingen hun duiven bij een andere vereniging in te korven.
 • Opsturen bestanden via eigen vereniging!!!

*) UIT: NPO-REGELEMENT VERVOER EN LOSSINGEN

VERVOER DOOR BASISVERENIGINGEN

Artikel 4

 1. Bestuur Afdeling stelt vast bij welke wedvluchten de duiven door de Afdeling worden

opgehaald en bij welke wedvluchten de duiven door het inkorfcentrum dienen te worden

aangevoerd naar een verzamelpunt.

 1. Bestuur Afdeling stelt regels vast voor begeleiding van de duiven van het inkorfcentrum

naar het verzamelpunt. De begeleiding dient uit minimaal twee personen te bestaan

waaronder een bestuurslid van het inkorfcentrum en een functionaris aangewezen door

het Bestuur van de Basisvereniging van het inkorfcentrum.

Deze begeleiders zijn geen leden van één Combinatie, geen echtgenoten, geen

relatiepartners en geen bloed- en aanverwanten in eerste en tweede graad.

 1. In de wagens waarmee de duiven worden aangevoerd naar het verzamelpunt zijn

voldoende mogelijkheden aanwezig voor toevoer van verse lucht.

Dichte (aanhang)wagens zijn daarom niet toegestaan.